Edictes

Exercici: 2017 Bop: 219-0 Edicte: 9601 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 194-0 Edicte: 8302 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci de formalització d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 188-0 Edicte: 8060 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte de convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 178-0 Edicte: 7698 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'informació pública del projecte de millores d'una explotació ramadera emplaçada en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 158-0 Edicte: 7196 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 129-0 Edicte: 5827 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de serveis per a la gestió de la llar d'infants El Montori, i d'obertura de la licitació
Exercici: 2017 Bop: 127-0 Edicte: 5632 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 106-0 Edicte: 4612 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 69-0 Edicte: 2670 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'exposició pública de diversos padrons fiscals, exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 19-0 Edicte: 490 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2016