Edictes

Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8283 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2848 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 924 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10397 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10413 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9966 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública del projecte de construcció d'una nau per allotjament de bestiar boví en SNU
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9920 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2019 Bop: 205-0 Edicte: 8218 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2019 Bop: 205-0 Edicte: 8212 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, mandat 2019-2023